História katedry

Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky   (KTEE)  vznikla v r. 1969 zo zárodočnej bunky celej Elektrotechnickej fakulty, ktorú tvorila Katedra elektrotechniky pod vedením prof. Ing. Františka Poliaka, CSc.. Začiatok existencie KTEE je spojený s výraznou pomocou pedagógov z iných Československých vysokých škôl, menovite z SVŠT Bratislava, ktorí boli externými zamestnancami VŠT. Prvým vedúcim KTEE sa tak stáva doc. Ing. Ivan Puzjak, CSc. z SVŠT.
Prvým interným vedúcim katedry je od r. 1972   doc. Ing. Vojtech Šimko, CSc., ktorý zároveň v tom čase vykonáva aj funkciu prodekana.

Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky v minulosti

Počet pracovníkov katedry sa podstatne zväčšuje úmerne zvyšujúcemu sa počtu poslucháčov Elektrotechnickej fakulty. Celú výučbu postupne zabezpečujú už len interní zamestnanci. Začína sa formovať výskumné zameranie katedry. V rokoch 1983 až 1990 je vedúcim katedry doc. Ing. Ladislav Šterbinský, CSc.   Katedra sa rozširuje o pôvodných zamestnancov Katedry elektroenergetiky, takže má už takmer tridsať členov. Počet poslucháčov sa ustaľuje na hodnote asi 450 v ročníku. V roku 1984 sa vytvárajú oddelenia Teoretickej elektrotechniky, Elektrického merania a Mikroelektronických obvodov. Zároveň dochádza k premenovaniu pracoviska na Katedru teoretickej elektrotechniky a techniky obvodov.
Katedra rozširuje výučbu a svoje výskumné zameranie o oblasti elektrotechnológiea mikroelektronických obvodov, v ktorých nadväzuje spoluprácu s Univerzitou vo Wuppertale.
V roku 1991 dochádza k ďalšej reorganizácii. Z oddelenia mikroelektronických obvodov sa vytvára samostatná Katedra hybridnej mikroelektroniky a katedra sa premenováva na Katedru teoretickej elektrotechniky a elektrického merania . Vedúcim katedry sa stáva  doc. Ing. Miroslav Mojžiš, CSc.. Od 1.5.2007 je vedením katedry poverený prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc..
V roku 2013 sa po niekoľkoročnom úspešnom garantovaní a zabezpečovaní študijných programov Priemyselná elektrotechnika, vo všetkých troch stupňoch štúdia, mení aj názov katedry na Katedru teoretickej a priemyselnej elektrotechniky.