Názory absolventov


Názory absolventov študijného programu Priemyselná elektrotechnika


Ing. Bačko Martin, PhD. – procesný inžinier vývoja povrchovej úpravy plastov

Doktorandské štúdium na KTPE pod vedením prof. Kováča ma v prvom rade naučilo veľmi cennú schopnosť a to vidieť a analyzovať problémy z komplexného hľadiska, nakoľko moja dizertačná práca zasahovala do oblastí elektrotechniky, stavebníctva a fyziky… Výučba predmetov a prezentácia výskumných výsledkov mi pomohla odbúrať stres z vystupovania pred publikom, nakoľko prezentácia výsledkov pred manažmentom, alebo na pravidelných meetingoch patrí dnes k neoddeliteľnej súčasti práce na vyšších pozíciách v každej spoločnosti. Doktorandské štúdium a riešenie komplexného problému v rámci vlastnej vedeckej činnosti je skúsenosť, ktorú rozhodne odporúčam absolvovať každému, kto má záujem posunúť svoju odbornosť na novú úroveň, pretože špičkové vybavenie katedry a tvorivá atmosféra poskytujú mimoriadne vhodné podmienky pre štúdium.
Pracujem v spoločnosti ZKW Slovakia, ktorá je významným subdodávateľom v automobilovom priemysle v oblasti svetiel pre osobné a nákladné automobily. Na svojej pozícii som zodpovedný za vývoj svetiel z pohľadu realizovateľnosti povrchových úprav – čiže pokovenia a lakovania, čo pre mňa bola úplne nová problematika, týkajúca sa viac chémie a materiálov, avšak schopnosť rýchlo si naštudovať a orientovať sa v rôznych technologických disciplínach vďaka doktorandskému štúdiu mi významne pomohla uspieť a výzvu zvládnuť. Okrem vývojovej činnosti práca obnáša aj riešenie technologických problémov na výrobných zariadeniach, kde sa opäť stretávam s elektrotechnikou, ako sú PLC, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každého výrobného zariadenia. V dnešnej dobe si už prax žiada odborníkov so širokými znalosťami z viacerých disciplín a štúdium na KTPE je ten najlepší spôsob, ako vykročiť k tomuto cieľu a otvoriť si do života zaujímavé možnosti.

Peter Čerevka – programátor priemyselných liniek

Štúdium na KTPE bolo veľmi zaujímavé keďže katedra je moderne vybavená a väčšina predmetov bola spojená s praktickým skúšaním teoretických vedomosti na danom vybavení. Týmto spôsobom sa dalo naučiť omnoho viac ako len pri teoretickom učení sa. Prístup vyučujúcich k študentom je veľmi ľudsky a sú ochotní vždy pomôcť a poradiť. Pracujem ako programátor PLC a robotických systémov. Mojou prácou je vytváranie programov pre priemyselne linky a taktiež modifikovanie predošlých programov, najčastejšie priamo u zákazníka (niekedy aj v zahraničí). V škole som nadobudol znalosti z programovanie PLC systémov, ktoré denne využívam pri svojej práci. Nevyhnutnou súčasťou sú aj vizualizácie programov, práca s viacerými druhmi motorov a oživovanie komunikácie po rôznych priemyselných zberniciach. Základy pre to všetko mi poskytla práve KTPE. Pracujem v spoločnosti ZKW Slovakia, ktorá je významným subdodávateľom v automobilovom priemysle v oblasti svetiel pre osobné a nákladné automobily. Na svojej pozícii som zodpovedný za vývoj svetiel z pohľadu realizovateľnosti povrchových úprav – čiže pokovenia a lakovania, čo pre mňa bola úplne nová problematika, týkajúca sa viac chémie a materiálov, avšak schopnosť rýchlo si naštudovať a orientovať sa v rôznych technologických disciplínach vďaka doktorandskému štúdiu mi významne pomohla uspieť a výzvu zvládnuť. Okrem vývojovej činnosti práca obnáša aj riešenie technologických problémov na výrobných zariadeniach, kde sa opäť stretávam s elektrotechnikou, ako sú PLC, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každého výrobného zariadenia. V dnešnej dobe si už prax žiada odborníkov so širokými znalosťami z viacerých disciplín a štúdium na KTPE je ten najlepší spôsob, ako vykročiť k tomuto cieľu a otvoriť si do života zaujímavé možnosti.

Ondrej Lipták – projektant programátor

Náplňou mojej práce je návrh algoritmov, regulácií a ich spracovanie, odladenie, odskúšanie a uvedenie SW do prevádzky, návrhy a špecifikácie prístrojov, vyhotovenie výkresovej dokumentácie projektu, autorský dozor, skúšanie a uvádzanie do prevádzky, návrh a špecifikácia konfigurácie riadiaceho systému, asistencia pri záručnom a pozáručnom servise.
Po ukončení štúdia na katedre KTPE som absolvoval viacero pohovorov v rôznych firmách a všade bolo zjavné, že je veľký dopyt po absolventoch s podobným zameraním, ako má študijný program priemyselná elektrotechnika. Keďže firma v ktorej som sa nakoniec zamestnal je “Solution Partners Siemens“, rozhodujúcim faktorom pri prijímaní do prace boli moje skúsenosti so softvérom aj hardvérom firmy Siemens nadobudnuté počas štúdia vo viacerých predmetoch a pri vypracovávaní bakalárskej a diplomovej práce. Pri práci však využívam vedomosti nadobudnuté aj s ďalších predmetov širokého spektra študijného programu PE, ako napríklad CAD systémy, projektový manažment a mnohé ďalšie s elektrotechnickým zameraním.
Po nástupe do firmy som hneď od prvého týždňa pracoval na projekte realizácie riadiaceho systému napájacích čerpadiel pre parné kotle. Mojou úlohou bolo naprogramovať redundantné PLC, kompletne vytvoriť projekt v STEP7, napísať prevádzkový predpis, uviesť riadiaci systém do prevádzky a zaškoliť obsluhu. Škola mi tak dala kompletné znalosti na to, aby po nástupe do firmy som mohol hneď pracovať na reálnych projektoch bez nutnosti ďalšieho zdĺhavého zaškolenia.
Som preto veľmi rád, že som sa rozhodol pre štúdium na KTPE a nielen kvôli dobrej pripravenosti do zamestnania po ukončení štúdia, ale aj kvôli ústretovému prístupu zamestnancov a možnosti profilovania sa študenta k tomu čoho najviac zaujalo v študijnom programe priemyselná elektrotechnika.

Juraj Topolčani – implementačný inžinier

Pracujem pre konkraktorskú spoločnosť AT&T – NATEK ako implementačný inžinier. Projekt (kontrakt medzi AT&T a Shell), ktorý zastrešuje firma Natek sa volá UCC – Unified communications and collaboration. Gro projektu tvoria podprojekty ako desk phone removal, DiD (softphone number) management, VoIP telephony, Response group service, Attendant console atď. Medzi momentálne najhorúcejší a najviac pozornosti pútajúci podprojekt patrí migrácia Shellu z OCS servera (Office communicator services) na Lync 2013 (Microsoft). Táto migrácia spočíva v migrovaní približne 159 000 Shell zamestnancov zo staršieho servera na nový. Zjednodušene a veľmi skrátene povedané – Shell prechádza zo staršieho, na novší, lepší server.
Tím, do ktorého patrím sa volá CoE OSD team – Centre of Excellence OCS Service desk. Z názvu tímu sa dá pochopiť, že pozícia je hlavne o supporte. Pracujem v tíme, ktorý musí byť v pohotovosti 24/7, ale počas noci a víkendov mame „on call duty“. Patrím do mladého, perspektívneho tímu, v ktorom sa cítim veľmi dobre.
Medzi moje hlavné zodpovednosti patrí:
– DiD (softphone number) management, support – zmena čísel userom
– Implementácia ranges na voice gateways (Sonus SBC2000)
– Implementácia, support VoIP telefónov
– Riešenie incident tiketov
– Nastavovanie feature rules (P2P audio/video, conferencing, overlay – outbound calling atď.)
– Práca s Active Directory – nastavovanie policies a pod.
Čo sa tyká štúdia na katedre, musím povedať, že som veľmi spokojný. Potrebné vedomosti (predmety Windows Server, Linux, MySQL databázy), ktoré som nadobudol pri štúdiu na KTPE mi slúžili ako dobrý odrazový mostík pri zaúčaní sa na novom pracovisku.

Michal Nemetz – softvérový správca

Robím pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá GPS monitoringom pre akýkoľvek vozový park, alebo typ dopravy (kamióny, automobily, VZV, autobusy, žeriavy, …), na pozícií Špecialista softvérovej podpory. Mojou základnou pracovnou náplňou je: Správa softvérovej časti monitorovacích zariadení
– prvotná konfigurácia monitorovacej jednotky s monitorovacím systémom, zmeny softvérových nastavení monitorovacej jednotky podľa potreby Diagnostika nesprávnej funkčnosti
– monitorovacích jednotiek, softvérových produktov, monitorovacích serverov a systémov Konzultačná činnosť ohľadom
– konfigurácie softvérových produktov, konfigurácie monitorovacích jednotiek, používania softvérových produktov, konfigurácie a správy prepojenia monitorovacích serverov, systémov a jednotiek Reagovanie na všetky požiadavky, reklamácie a otázky zákazníkov – telefón, interná aplikácia Helpdesk,
Zo znalostí, ktoré som získal počas štúdia na KTPE, využívam najmä poznatky z predmetov ako:
– Windows server, pri pripájaní na RDP server zákazníka cez VPN
– elektrotechnické poznatky mi pomohli pri pochopení vstupov/výstupov monitorovacích jednotiek (sledujeme okrem GPS aj el. impulzy, napr. pri hydraulických žeriavoch, bufferoch a podobne)

Miroslav Hudák – procesný inžinier

Pracujem v montážnom závode U-shin s.r.o. Je to globálna spoločnosť s väčšinovým podielom predaja na trhu v prístupových mechanizmoch. Som súčasťou výrobného oddelenia latchov (zámkov) v time neustáleho zlepšovania. Náplňou mojej prace je neustále vylepšovanie procesu na montážnych, ale aj automatizovaných linkách. K mojim zodpovednostiam patri tréning operátorov, zabezpečenie ergonomického a bezpečného prostredia, ale taktiež dodržanie a zvyšovanie kvality výroby, vytváranie nápravných opatrení v prípade reklamácií, skracovanie taktu linky, úprava PLC programu alebo vytváranie časti programu pre novú technológiu. Momentálna situácia v priemysle vyžaduje veľké tempo vývoja nových technológii, a to dáva technicky zameraným odborom obrovský potenciál pre veľmi rýchly profesionálny rozvoj, vo viacerých smeroch naraz. Napríklad, moja práca mi ponúka neustále vylepšovanie mojich schopností v elektrickej inštalácii, v pneumatických a hydraulických systémoch, mechanickej konštrukcii a návrhu profesionálnych senzorických a kamerových systémov, a v neposlednom rade programovaní priemyselných PLC počítačov, ktoré tvoria riadiace jadro každej linky. Dnešný trh práce vyžaduje všestranného človeka s veľkým prehľadom vo viacerých oboroch naraz. Pochopenie, ako je takýto systém prepojený, vedie k správnemu riadeniu, spoľahlivosti a funkčnosti celého procesu.

Ing. Peter Barci – validačný inžinier

Náplňou mojej práce je validácia a kvalifikácia baliacich zariadení a prístrojov pre aseptické plnenie (linky Bosch) prevažne priamo u zákazníkov ( Ázia, USA, Európa, Južná Amerika ), kalibrácia senzorov (tlaku, rýchlosti prúdenia vzduchu, teplotných snímačov, atď.), základná údržba meracích prístrojov, vytváranie, úprava kvalifikačnej dokumentácie, vrátane protokolov, jednotlivých inštalačných, operačných a ďalších testov pre tieto linky (prevažne formou Home Office), vykonávanie jednotlivých meraní a testov priamo na linkách a spracovanie dokumentácie.
Ako absolvent som sa už počas prvého mesiaca vo firme zúčastnil školení a reálnych projektov v Nemecku a Číne, začiatkom februára cestujem do Malajzie za čo som vďačný jednak firme, ale zároveň katedre KTPE, ktorá mi poskytla široký teoretický aj praktický prehľad v oblasti základov elektrotechniky ako takej, meracej techniky, senzorovej techniky, princípu činností jednotlivých technológií, základov spracovania a vyhodnocovania nameraných údajov, základov programovania PLC, umožňujúci moju súčasnú prácu vo firme. Ďalším, pre mňa praktickým prínosom je precíznosť a dôraz na detaily s akým je nutné vytvárať kvalifikačnú dokumentáciu, ktorý som nadobudol v rámci vypracovávania bakalárskej aj diplomovej práce. Samozrejme, nie je možné, aby KTPE FEI TUKE poskytla študentom všetky vedomosti využiteľné v ich konkrétnom odbore, v mojom prípade ich však využívam v nemalej miere, avšak dovolím si tvrdiť, že dôležitejšie ako informácie je schopnosť spracovať a vyriešiť úlohu, problém, projekt a KTPE túto schopnosť v študentoch podporuje neuveriteľným spôsobom.

Ing. Michal Števák – technik a programátor v priemysle

Pre mňa bolo štúdium na KTPE jedným z najlepších rozhodnutí, aké som pre svoje vzdelanie mohol urobiť. Počas štúdia na katedre som sa vždy stretol s ústretovým a najmä ľudským prístupom a ochotou pomôcť kedykoľvek aj mimo konzultačných hodín. S nadobudnutým vzdelaním pre mňa nebol problém nájsť si prácu hneď po skončení štúdia.
Pracujem ako technik a programátor v priemysle, čo obnáša predovšetkým programovanie PLC a robotických systémov. Zo znalostí, ktoré som získal počas štúdia na KTPE využívam najmä poznatky z elektrotechniky, riadiacej a výkonovej elektroniky – princípy fungovania pohonov, meničov (obsluha a parametrizácia frekvenčných meničov), činnosti a programovania PLC, vizualizácii technologických procesov, princípu fungovania zberníc a komunikačných rozhraní, merania a senzorovej techniky a mnohých iných, na ktoré neustále postupne prichádzam, aké sú mi prospešné.

Ing. Marek Štulajter – skúšobný inžinier

Pracujem ako skúšobný inžinier pri testovaní elektronických parkovacích bŕzd. Zo znalostí, čo som využil v praxi, sú to hlavne programy balíka Office. V nich sú vytvorené procedúry, podľa ktorých pracujú klimakomory. Tieto sa často upravujú a vytvárajú nové. V klimakomore sú namontované brzdové strmene s motorovou jednotkou elektronickej parkovacej brzdy a tie pracujú pri rôznych teplotách, napätiach, prúdoch a časoch. Následne sa jednotlivé zaznamenané hodnoty zo snímačov a priebehy pravidelne vyhodnocujú. Zo získaných údajov sa vytvárajú reporty.
Posledných pár mesiacov som strávil v sesterskom závode v Českej republike, kde sa rozbieha výroba takýchto motorových jednotiek a robím tam analýzu vyrobených kusov ako aj rôzne spôsoby ich testovania a analyzovania, podľa zavedených noriem. Rovnako je mojou pracovnou náplňou tvorba výsledných správ, spracovávanie údajov, občas komunikácia s nemeckými kolegami. Taktiež sa občas pracuje s rôznymi snímačmi a jednosmernými motormi. Samozrejme, všetky normy sú v angličtine a aj výsledné správy a reporty o meraní a testovaní sa robia v angličtine, takže získané jazykové znalosti a poznatky z oblasti metrológie získané na KTPE sú mi veľmi užitočné.