Veda a výskum

Oblasti výskumu

Vedecký profil Katedry teoretickej a priemyselnej elektrotechniky je orientovaný do nasledujúcich oblastí:

 • Štúdium elektrických, magnetických a štrukturálnych vlastností
  masívnych vzoriek a tenkých vrstiev lantanoidov, špeciálne pri
  nízkych teplotách.

Cieľom tohto vedecko-výskumného zamerania je rozširovanie základných poznatkov o lantanoidoch a ich tenkých vrstiev. Táto fyzikálne veľmi bohatá skupina prvkov má veľké potenciálne uplatnenie a stále prispieva k vytváraniu moderných progresívnych feromagnetických materiálov nielen v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky, najmä permanentných magnetov s vysokou hodnotou energetického súčinu, ale aj v oblasti slaboprúdovej elektrotechniky, ako sú záznamové médiá s vysokou hustotou záznamu pre PC, veľmi citlivé senzory magnetických polí, až na hranici ich detegovateľnosti, magnetostrikčné materiály či vysokoteplotné supravodiče. Jedná sa o experimentálne štúdium elektrických, magnetických a štruktúrnych vlastností lantanoidov a ich tenkých vrstiev v extrémnych podmienkach – v širokom intervale teplôt od 4,2 K až po izbovú teplotu a v silných magnetických poliach s indukciou v rozmedzí od 0 T až do 9 T. Uvedená problematika, zameraná na štúdium základných vlastností, bola riešená v rámci troch výskumných úloh Štátneho plánu základného výskumu, jednej fakultnej úlohy a siedmich úloh grantového výskumu.

 • Elektromagnetická kompatibilita.

Cieľom tohto vedecko-výskumného zamerania je analýza a kvantifikácia problematiky elektromagnetickej kompatibility (EMC) v stavebníctve so zameraním sa na súčasné aj perspektívne technologické postupy, stavebné materiály a projektové riešenia, ktoré začínajú v sebe inegrovať vysokú mieru elektroniky. Na základe vykonanej analýzy navrhnúť odporúčania pre zvýšenie kvality EMC novonavrhovaných projektových riešení.

 • Výskum a vývoj elasticko-magnetických snímačov sily a príslušnej
  meracej aparatúry.

Cieľom tohto vedecko-výskumného zamerania je zdokonaľovať metrologické vlastnosti elasticko-magnetických snímačov sily, experimentálne stanovovať optimálne podmienky ich prevádzky v súvislosti s príslušnou meracou aparatúrou a upresňovať teoretické riešenie tvarovo rôznych typov snímačov. Táto oblasť predstavuje aplikačný výskum. V rámci nej boli realizované dve autorské osvedčenia, bolo riešených šesť výskumných úloh, z toho dve zo „Štátneho plánu technického rozvoja“ a šesť úloh na báze HČ pre prax

 • Moderné virtuálne, inteligentné a automatizované
  meracie a riadiace systémy.

Cieľom vedeckého zamerania je analýza problematiky, vypracovanie metodiky návrhu, špecifikácia úloh a stanovenie parametrov jednotlivých častí riadenia mechatronických systémov v reálnom čase prostredníctvom Internetu so zameraním sa na problematiku bezpečnosti, definície prenosových funkcií jednotlivých riadiacich blokov a stanovenia limitných ohraničení pre systémy riadené v reálnom čase.