Kurz elektrotechniky

Prípravný kurz elektrotechniky


Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TU v Košiciach, Vám ponúka intenzívny Kurz elektrotechniky prebiehajúci v dňoch 2. – 6. 9. 2024. Kurz v rozsahu 20 hodín je zameraný na doplnenie vedomostí z elektrotechniky u absolventov rôznych typov a úrovní stredných škôl. Je odporúčaný najmä absolventom zo škôl nie elektrotechnického zamerania. Absolvovanie kurzu môže napomôcť úspešnému zvládnutiu predmetu Základy elektrotechnického inžinierstva v zimnom semestri resp. predmetu Elektrotechnika v letnom semestri 1. ročníka štúdia a na túto problematiku nadväzujúcich predmetov v ďalších semestroch.

Cena kurzu: 55,- €

Prvé stretnutie účastníkov, spojené s úvodnou prednáškou, bude dňa 2. 9. 2024 od 13:15 do 16:45 hod. V ďalších dňoch bude kurz prebiehať od 8:30 do 12:00 hod. Celý kurz bude prebiehať v posluchárni P25 (Letná 9, B-blok, prízemie). Praktická časť bude realizovaná v skupinkách (max. dvaja účastníci kurzu v skupinke).

Preberané okruhy (výber): Jednosmerné (j.s.) ideálne a reálne zdroje napätia a prúdu, zapojenia pasívnych prvkov (rezistor, cievka a kondenzátor) v obvodoch s j.s. zdrojmi, Ohmov zákon, analýza elektrických obvodov – I. a II. Kirchhoffov zákon, prúdový a napäťový delič, metóda priameho použitia Kirchhoffových zákonov, prúdový a napäťový delič, ukážka použitia osciloskopu v obvodoch s j.s. a striedavými zdrojmi. Na kurz je potrebné si priniesť kalkulačku, zošit a písacie potreby.  

Na ubytovanie v ŠD počas kurzu majú nárok študenti, ktorým bolo zaslané rozhodnutie o ubytovaní a v čase kurzu budú riadne ubytovaní (tj. podpísaná platná zmluva o ubytovaní, pridelená izba a vyzdvihnutý kľúč od izby). Odporúčame zavčasu si rezervovať konkrétny termín na vybavenie administratívy, potrebnej k riadnemu ubytovaniu (podrobnosti rezervácie budú priložené v zaslanom rozhodnutí o ubytovaní). V prípade záujmu o Kurz elektrotechniky, uhraďte sumu 55,- € na číslo účtu:

SK82 8180 0000 0070 0015 1433

Konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 104003(SWIFT: SPSRSKBAXXX). Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka a názov kurzu.  

Súčasne zašlite prihlášku na kurz spolu s potvrdením o zaplatení mailom (milan.guzan@tuke.sk) , alebo poštou do 28. 8. 2024 na adresu:

Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky (KELE24)
FEI TU v Košiciach
Park Komenského 3 
042 00 Košice 

Garant kurzu:
doc. Ing. Milan Guzan, PhD.
Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky,
Park Komenského 3, FEI TU v Košiciach,
tel. 055/602 2874, e-mail: milan.guzan@tuke.sk
Informácie je možné získať aj na: 055/602 27 07 (sekretariát)